ТВ ПЛУС

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Плус – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.11.2023

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

Контролен административен надзор  ТВ Плус – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Контролен административен надзор ТВ Плус – (член 14 од Законот за медиуми) – 10.02.2023

Редовен административен надзор  ТВ Плус  – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Плус (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 17.10.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, дневно емитување програма на телевизијата

Редовен програмски надзор  ТВ Плус – (член 64, член 90, член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

Контроолен програмски надзор ТВ Плус – (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 10.02.2023

Заштита на малолетните лица, правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање и емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор ТВ Плус – (член 50 став 3, членовите 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.09.2023

Контролен програмски надзор ТВ Плус – (член 54 став 5 од ЗААВМУ) – 27.01.2023


2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор Телевизија Плус – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Пласирање производи

Контролен програмски надзор Телевизија Плус (член 55 од ЗААВМУ) – 12.02.2021

Заштита на малолетните лица

Контролен програмски надзор Телевизија Плус (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 11.02.2021

Информации достапни до корисниците

Контролен административен надзор Телевизија Плус (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 11.02.2021

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите

Контролен програмски надзор Телевизија Плус (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 11.02.2021

Правила за комерцијални комуникации

Контролен програмски надзор Телевизија Плус (член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 26.01.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите

Редовен програмски надзор ТВ Плус (прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мрака јавна опомена -ТВ Плус – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен административен надзор ТВ Плус (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Плус – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Редовен административен надзор ТВ Плус (прекршување на член 55 ставови 5, 6 и 7 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Плус – (член 55 ставови 5, 6 и 7 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Редовен административен надзор ТВ Плус (прекршување на член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Плус – (член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Плус (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Плус – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведувaње на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Плус ДОО Куманово – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Плус ДОО Куманово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – ТВ ПЛУС (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио или телевизиско емитување)

Изречена мерка:

Спроведувaње на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Плус ДОО Куманово – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018


2016 година

Изречена мерка

– Решение за преземање мерка-опомена Телевизија Плус (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)Accessibility

Accessibility