ТВ Сител 2

2018 година:

Извештај од спроведен надзор:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден адмнистративен надзор ТВ Сител 2 – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 14.05.2018

 Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Сител 2 – (член 15 став 5 од Законот за Медиуми) – 16.07.2018

– Рдовен административен надзор – ТВ Сител 2 – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

 Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Сител 2 – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018


2015 година:

– Извештај од контролен надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 2 – (не постапил по решението односно ги прекршува одредбите од член 92 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услгуи)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 2 – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 2  – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 2  – (член 92 ставови 1 и 14 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски удлуги)

– Извештај од редовен надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 2 – (не се констатирани прекршувања на член 92 став 4 и 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни меидумски услуги)

– Извештај од контролниот надзор врз работата на ТВ СИТЕЛ 2 –  (во целост постапил по решението)


2014 година:

– Решение за преземање мерка против ТВ СИтел 2 – (лен 50 став 3 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор врз програмскиот сервис –  Сител 2  (емитуван на 8 декември 2014 година)Accessibility

Accessibility