ТВ Ускана Медиа

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Програма создадена изворно како македонски аудиовизуелни дела 

Контролен програмски надзор ТВ Ускана – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 27.04.2023

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

Вонреден административен надзор ТВ Ускана – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.11.2023

  • Мерка јавна опомена ТВ Ускана (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 10.01.2023

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Јавност во работата на издавачите на медиуми

Редовен административен надзор ТВ Ускана Медиа – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела

Контролен програмски надзор ТВ Ускана Медиа (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 11.02.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена

Емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела 

Редовен програмски надзор ТВ Ускана Медиа (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Ускана Медиа – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен административен надзор ТВ Ускана Медиа (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Ускана Медиа (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) 25.11.2020


2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – ТВ Ускана Медиа ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – ТВ Ускана Медиа ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Решение за преземање мерка опомена – ТВ Ускана Медиа ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018

 Accessibility

Accessibility