УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите, емитување 4 часа дневно програма на радио

Редовен програмски надзор – РА УГД ФМ – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – РА УГД ФМ – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор РА УГД ФМ – (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

– Мерка јавна опомена Универзитетско радио УГД ФМ – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 10.01.2023


2022 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – Универзитетско радио УГД ФМ – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2021

Редовен административен надзор Универзитетско радио УГД ФМ – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 15.12.2022

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен програмски надзор – Универзитетско радио УГД ФМ – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 22.12.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – Универзитетско радио УГД ФМ – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.12.2021


2021 година

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – Универзитетско радио УГД ФМ – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен програмски надзор – Универзитетско радио УГД ФМ – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 22.12.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – Универзитетско радио УГД ФМ – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.12.2021


2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – Универзитетско Радио УГД ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Универзитетско Радио УГД ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка опомена на Универзитетско Радио УГД ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018


2015 година:

– Извештај од редовен надзор врз работата на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ – (не се констатирани прекршувања)

– Извештај од редовен надзор врз работата на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО УГД ФМ – (не се констатирани прекршувања на административните обврски од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)


2014 година:

– Извештај од контролен надзор на програмскиот сервис на Универзитетско Радио УГД ФМ (член 92 и став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)

– Решение за преземање мерка против Универзитетско Радио УГД ФМ Штип (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовозуелни медиумски услуги)

– Извештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на Универзитетско Радио УГД ФМAccessibility

Accessibility