УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92.9

2023 година

Извештаи од спроведени надзори/изречени мерка јавна опомена

Правила за емитување аудио комерцијални комуникации, обврски при обебедување квизови или други облици на наградно учествевуање, користење телефонски услуги со додадена вредност и телефонско гласање, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерот, емитување 4 часа дневно програма на радио

Редовен програмски надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор РА Студент ФМ 92.9 –  (член 14 од Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2023

Редовен административен надзор РА Студент ФМ 92.9 – (член 14 од Законот за медиуми) – 28.02.2023

Контролен административен надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (прекршување на член 97 од ЗААВМУ) – 28.02.2023

Контролен административен надзор РА Студент ФМ 92.9 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 22.02.2023

2022 година

Извештаи од спроведени надзори/изречена мерка јавна опомена:

Употреба на јазикот во програмите и дневно емитување најмалку 4 часа програма на радиото

Редовен програмски надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 15.12.2022

Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (членови 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 15.12.2022

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор РА Студент ФМ 92.9 – (прекршување на член 14 од Законот за медиуми) – 15.12.2022

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Радио Студент ФМ 92 – (член 14 од Законот за медиуми) – 10.01.2023

Редовен административен надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 15.12.2022

Редовен административен надзор – РА Студент ФМ 92.9 – (прекршување на член 97 став 2 од ЗААВМУ) – 15.12.2022

  • Решение за преземање мерка јавна опомена Радио Студент ФМ 92 – (член 97 став 2 од ЗААВМУ) – 10.01.2023

Контролен административен надзор – Универзитетско радио Студент ФМ 92.9 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.02.2022

Редовен административен надзор – Универзитетско радио Студент ФМ 92.9 – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2021


2021 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – Универзитетско радио Стдент ФМ 92.9 – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.12.2021

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен програмски надзор – Универзитетско радио Студент ФМ 92.9 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 22.12.2021

Заштита на малолетните лица, Правила за емитување аудиовизуелни комеријални комуникации, обврски при обезбедување квизови или други облици на наградно учество, користење телефонски услугисо додадена вредност и телефонско гласење, емитување игри на среќа

Редовен програмски надзор – Универзитетско радио Студент ФМ 92.9 – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 22.12.2021

 

2018 година:

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор Универзитетско радио Студент ФМ 92.2 – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 11.06.2018


2015 година:

– Извештај од редовен надзор врз работата на Универзитетско радио студент ФМ 92.9 – Скопје – (не се констатирани прекршувања)


2014 годнина

pdfИзвештај од редовниот надзор на програмскиот сервис на УНИВЕРЗИТЕТСКО РАДИО СТУДЕНТ ФМ 92,9 Скопје, амитуван на 24 октомври 2014 година (член 92 став 15 од Законот за аудио и аудиовизуелени медиумски услуги)Accessibility

Accessibility