Трет програмски сервис МРА 3

2024 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор МРА 1 –  (член 14 Закон за медиуми, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 01.02.2024

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор МРА 3 – (членови 53, 54, 55, 98, 99, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 01.02.2024

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за изворно создадени  програми

Редовен програмски надзор  МРА 3 – (член 64, член 90 и член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 01.02.2024


2023 година

2022 година

2021 година

2019 година

2015 година

2014 годинаAccessibility

Accessibility