Трет програмски сервис МРА 3

2022 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор – МРА 3 – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 27.01.2022

Заштита на малолетни лица; Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен програмски надзор – МРА 3 – (член 53, 54, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 27.01.2022

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за изворно создадени  програми

Редовен програмски надзор – МРА 3 (член 64, член 90, член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 27.01.2022

 

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Употреба на јазик; Времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; Обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ 

–  Редовен административен надзор – Трет програмски сервис (МРА 3) (член 64, член 90, член 92 став 4 од ЗААВМУ) – 19.02.2019

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор врз Трет програмски сервис МРА 3 (член 14 од Закон за медиуми) – 28.05.2019

– Редовен административен надзор – Трет програмски сервис МРА 3 (член 14 од ЗМ, член 51 став 1, член 97 од ЗААВМУ) – 20.02.2019

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – Трет програмски сервис МРА 3 (член 52, 53, 54, 93, 94, 98, 99, 101 од ЗААВМУ) – 20.02.2019

Изречени мерки:

 Импресум

– Решение за преземање мерка – јавна опомена за Трет програмски сервис МРА 3 (член 14 од ЗМ) – 08.03.2019


2018 година

2016 година

2015 година

2014 годинаAccessibility

Accessibility