Двомесечен весник „Бахче“

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Бахче  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021


2020 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Бахче (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.06.2020

Редовен административен надзор Бахче (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 27.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Бахче  (член 15 став 2 од ЗААВМУ) – 22.04.2020


2018 година 

Извештаи од спроведени надзори:

Импресум

Вонреден административен надзор Бахче  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 14.11.2018

Вонреден административен надзор Бахче (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.09.2018

Контролен административен надзор Бахче  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 26.02.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Бахче  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018


2017 година 

Изречена мерка:

Импресум

– Член 14 став 1 од Законот за медиуми 31.10.2017 

 Accessibility

Accessibility