Завршени постапки во 2014 година

Одржување и поправка на градежен објект(со пресметани помали зафати за промена на плафонска конструкција)  – Оглас бр.35/2014 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 28.11.2014 година, Петок, (до 10 часот)


Горива за службените моторни возиила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Оглас бр.31/2014 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди (Јавно отворање на понуди) – 10.11.2014 година, Понеделник (до 10 часот)


Истражување на медиумската писменост кај возрасна популација и кај деца, 2 (две) истражувања – Оглас бр.34/2014 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 24.10.2014 година, Петок (до 10 часот)


Постапкa за јавнa набавкa за Анти вирус за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Оглас бр.30/2014 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 21.10.2014 година, Вторник (до 10 часот)


ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГАТА – Изработка на основен проект за внатрешно уредување и опремување на просторот во деловниот објект на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги „Палата Панко Брашаров“ – Оглас бр.33/2014 година – Детали и документација

Датум предвиден како краен рок за доставување на понуди (ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) – 15.10.2014 година, Среда (до 11 часот)


Постапкa за јавнa набавкa за Интернет конекција со хостирање на веб страницата на Агенцијата, Оглас бр.32/2014 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 03.10.2014 година, Петок (до 11 часот)


Одржување и сервисирање на 2 (две) службени моторни возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Нисан Кашкаи и Пежо 308- Оглас бр.29/2014 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 10.09.2014 година до Среда (12 часот)


Истражувања на родовите прашања во програмите на радиодифузерите, Оглас бр.28/2014 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 25.08.2014 година, Понеделник (до 11 часот)


Услуга за фиксна телефонија, Оглас бр.27/2014 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди (Јавно отворање на понудите) – 22.08.2014 година, Петок (до 11 часот)


Печатарски услуги (со фотокопирање), Оглас бр.26/2014 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 05.08.2014 година, Вторник (до 12 часот)


24-часовен мониторинг надзор со 24-часовно мобилно интервентна патрола на седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (со сервис или замена на резервни делови), Оглас бр.25/2014 година.

Краен рок за доставување на понуди – 01.08.2014 година, Петок (до 12 часот)


Одржување и поправка на климатизери, Оглас бр.22/2014 година

Краен рок за доставување на понуди – 25.06.2014 година Среда (до 12 часот)


Одржување на системот  за снимање на аудио – видео записи, Оглас бр.23/2014

Краен рок за доставување на понуди – 25.06.2014 година Среда (до 14 часот)


24-часовен мониторинг надзор со 24-часовно мобилно интервентна патрола на седиштето на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (со сервис или замена на резервни делови), Оглас бр.24/2014

Краен рок за доставување на понуди – 26.06.2014 година Четврток (до 14 часот)


Изнајмување на 2 (два) апарати за топли и ладни напитоци (кафемати), со набавка на потрошен материјал, Оглас бр.19/2014 година.

Краен рок за доставување на понуди – 06.05.2014 година Вторник (до 12 часот)

Средства за пијалоци и потреби за кујна, Оглас бр.20/2014 година.
Краен рок за доставување на понуди – 06.05.2014 година Вторник (до 14 часот)

Услуга од Биро за преведување, Оглас бр.21/2014 година.
Краен рок за доставување на понуди – 06.05.2014 година Вторник (до 15 часот)

Одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Краен рок за доставување на понудата – 31.01.2014 година.


Печатачи, за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Краен рок за доставување на понудата – 31.01.2014 година.


Миење на службените возила на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – по спецификација.

Краен рок за доставување на понудата – 30.01.2014 година.


Авионски билети.

Краен рок за доставување на понудата – 16.01.2014 година.


Привремени вработувања.

Краен рок за доставување на понудата – 14.01.2014 година.


Тонери за принтер и копир апарати.

Краен рок за доставување на понудата – 10.01.2014 година.


Одржување на хигиена.

Краен рок за доставување на понудата – 10.01.2014 година.


Одржување на веб-страната на Советот за радиодифузија на РМ.

Краен рок за доставување на понудата – 10.01.2014 година.


Финансиски и осигурителни услуги.

Краен рок за доставување на понудата – 09.01.2014 година.


Истражување на мислењето на публиката.

Краен рок за доставување на понудата – 09.01.2014 година.


Ревизорски услуги.

Краен рок за доставување на понудата – 09.01.2014 година.


Одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери.

Краен рок за доставување на понудата – 08.01.2014 година.


Одржување и сервис на постојната компјутерска мрежа и активна опрема.

Краен рок за доставување на понудата – 08.01.2014 година.


Потрошен информатички материјал.

Краен рок за доставување на понудата – 08.01.2014 година.


Миење на службените возила на Советот за радиодифузија на РМ.

Краен рок за доставување на понудата – 08.01.2014 година.


Ангажирање фирма за водоинсталатерски услуги и електричарски услуги.

Краен рок за доставување на понудата – 08.01.2014 година.Accessibility

Accessibility