Завршени постапки во 2015 година

Набавка на кафемати со потрошен материјал, Оглас бр.33/2015, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 14.12.2015 година, Понеделник, (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


Интернет конекција со хостирање на веб страницата на Агенцијата, за период од 2 (две) години, Оглас бр.32/2015, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 23.11.2015 година, Понеделник, (до 10:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк


Горива за службените моторни возила на Агенцијата, Оглас бр.31/2015, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 19.11.2015 година, Четврток, (до 10:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


Одржување на противпожарна – спринклер инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи), за потребите на Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Оглас бр.27/2015, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 09.11.2015 година, Понеделник, (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк


ИСО Сертификација, за потребите на Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Оглас бр.25/2015, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 12.11.2015 година, Четврток, (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк


Систематски прегледи за вработените во Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Оглас бр.01/2015 –  постапка Други огласи – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 22.10.2015 година, Четврток, (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк


Изработка на студија(преку спроведеноистражување на мислењето на публиката), за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Оглас бр.30/2015 –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 22.10.2015 година, Четврток, (до 10:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


Интегриран софтвер за правно, финансиско и економско работење, за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Оглас бр.23/2015 –  датум предвиден како краен рок (ЈАВНО ОТВОРАЊЕ) за доставување на понуди – 06.10.2015 година, вторник, (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк.


Постапка за јавна набавка на Печатарски услуги – Оглас бр.21/2015 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 31.08.2015 година, понеделник, (до 10:00 часот).

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/75454d92-111e-40a6-994c-59f66d2917dc/RequestForProposal


Одржување и сервисирање на службени возила на Агенцијата  – Оглас бр.22/2015 –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 03.09.2015 година, Четврток, (до 12:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8d60fda3-b00a-446a-a906-ef5d7512a5ef/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за одржување на системот за снимање на аудио-видео записи  – Оглас бр.20/2015 –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 20.07.2015 година, понеделник, (до 10:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/79bfab9a-9cd5-4ae9-bde4-94abe3191c45/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за Финансиско-осигурителни услуги за новото седиште на Агенцијата во Скопје – деловен објект Палата „Панко Брашнаров“ – Оглас бр.19/2015 –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 30.06.2015 година, вторник, (до 11:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/54045145-78e4-482d-98f0-b56fabf295db/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за Ангажирање на Биро за преведување  – Оглас бр.18/2015 –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.06.2015 година, вторник, (до 11:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a6f191d2-250f-4fc2-9d09-c3ad02259951/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за Свич 6 (шест) парчиња – Оглас бр.13/2015 –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 18.06.2015 година, четврток, (до 10:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a0378fdd-8c8a-478c-b04a-bf9d664cfb55/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за Ангажирање на фирма за селење од старите во новите простории на Агенцијата  – Оглас бр.17/2015 –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 28.05.2015 година, четврток, (до 12:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ba0d6766-4620-4e2f-a31d-6de9ae71aa3c/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за средства за пијалоци и потреби за кујна  – Оглас бр.15/2015 –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 28.05.2015 година, четврток, (до 10:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7a551a64-6b86-4c55-b921-ef8bfe3ec41a/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка Услуга за мобилна телефонија за 2 (две) години – Оглас бр.04/2015 (Отворена постапка) -датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 26.05.2015 година, Вторник, (до 10:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c5cb228c-39a0-422c-b3c6-585e33236790/Open


Постапка за јавна набавка одржување на постојната веб страна на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги – Оглас бр.14/2015 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 30.04.2015 година, Четврток, (до 10:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c724c4a4-5f20-4e9a-bb02-192f8e63f120/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за oдржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата – Оглас бр.16/2015 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 27.04.2015 година, понеделник, (до 10:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dedea275-8a8a-4e22-a2c0-8bba6bf9a87b/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за Миење на службените возила на Агенцијата – Оглас бр.12/2015 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 14.04.2015 година, вторник, (до 12:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8d3a8ef1-3c85-4582-b5fc-b429fdb10be2/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка на kанцелариски мебел и опрема, за деловниот објект на Агенцијата,  Палата „Панко Брашнаров“ – Оглас бр.01/2015 (Отворена постапка) – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 22.04.2015 година, Среда, (до 12:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/30a7a2f4-e205-48e3-ad02-beb722c21de9/Open


Постапка за јавна набавка на службено моторно возило (по пат на финансиски лизинг), на период од 6 (шест) години  – Оглас бр.03 / 2015 (Отворена постапка) – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 27.03.2015 година, петок, (до 11:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6f6b5215-59a9-41cf-b420-55c2a3e3adcd/Open


Постапка за јавна набавка за одржување  и сервис на компјутерска мрежа и активна мрежна опрема – Оглас бр.10 / 2015 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 03.03.2015 година, вторник, (до 13:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/777667c5-32b2-4d23-8890-06f0b9791a51/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери – Оглас бр.09 / 2015 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 03.03.2015 година, вторник, (до 12:00 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9991bce8-ef3a-43ad-8484-23c3f374e9c8/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за авионски билети – Оглас бр.11/2015 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди (Јавно отворање) – 03.03.2015 година, Вторник, (до 11 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5d311c98-7065-4f93-9e3e-375f715758e7/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за  канцелариски материјали – Оглас бр.08/2015 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди  – 25.02.2015 година, Среда, (до 12 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/068f5afb-0927-4b16-9a1f-6acc485d86ca/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за тонери за принтер и копир апарати – Оглас бр.07 / 2015 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 24.02.2015 година,вторник, (до 12 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a0597910-5a51-4706-bb26-b607078b5c3e/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за кoмпјутерска опрема – преносни компјутери – Оглас бр.02 / 2015 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 19.02.2015 година, четврток, (до 12 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e18f631d-b673-4efc-87b8-d12955bb7486/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици што емитуваат програма на државно ниво преку сателит или преку јавна електронска комуникациска мрежа и на телевизиските станици што емитуваат програма на регионално и на локално ниво– Оглас бр.02/2015 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди (Јавно отворање на понуди) – 19.02.2015година, Четврток, (до 12 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5aa5fa13-a4d9-4240-afc1-c92409ff2214/Open


Постапка за јавна набавка за Ревизорски услуги, за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  – Оглас бр.05/2015 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди  – 04.02.2015 година, Среда, (до 12 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f32ae949-8a7f-4264-9206-e1301c4ee09f/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за Услуга од Агенција за привремено вработување, – Оглас бр.06/2015 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 06.02.2015 година, Петок, (до 12 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32fe5ccc-fa1c-45c8-a793-a07a510e423f/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за Изведба на ентериерски градежно-занатски работи во деловниот објект на Агенцијата, Палата „Панко Брашнаров“ – Оглас бр.04/2015 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди (Јавно отворање на понуди) – 05.02.2015 година, Четврток, (до 12 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e299f83d-609b-44aa-989d-66283527a898/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за средства за хигиена – Оглас бр.03/2015 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 27.01.2015 година,Вторник, (до 12 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b5eca152-a269-4f9b-8886-302fca449bda/RequestForProposal


Постапка за јавна набавка за Финансиско – осигурителни услуги, на постојното седиште на Агенцијата во Скопје на бул. „ВМРО“ бр.– Оглас бр.01/2015 година – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 20.01.2015 година, Вторник, (до 10 часот)

Превземањата на тендерската документација од страна на економските оператори може да се изврши на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/168d2f6a-4a2e-4d8b-97fd-f4b857fd8b2f/RequestForProposalAccessibility

Accessibility