Procedura të përfunduara gjatë vitit 2015

Blerja e kafematëve dhe materialit harxhues, Shpallje nr.33/2015, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 14.12.2015 , e hënë, (deri në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë  link 


Konektim i internetit me hostim të ueb faqes së Agjencisë,për periudhë 2 (dy) vjecare, Shpallje nr.32/2015, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 23.11.2015 , e hënë, (deri në ora 10:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Derivate për veturat zyrtare të Agjencisë, Shpallje nr.31/2015, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 19.11.2015 , e enjte, (deri në ora 10:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Mirëmbajtje e instalimit sprinkler kundër zjarrit (nënstacion i thatë, spërkatës dhe pompa), për nevojat e Agjencinë për shërbimie mediatike audio dhe audiovizuele, Shpallje nr.27/2015, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 09.11.2015 , e hënë, (deri në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


ISO Certifikim, për nevojat e Agjencinë për shërbimie mediatike audio dhe audiovizuele, Shpallje nr.25/2015, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 12.11.2015 , e enjte, (deri në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Kontroll sistematik për të punësuarit në Agjencinë për shërbimie mediatike audio dhe audiovizuele – Shpallje nr.01/2015 –  procedura – Shpallje tjera – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 22.10.2015 , e enjte, (deri në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Përpilimin e një studimi(përmes realizimit të hulumtimit të mendimit publik), për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – Shpallje nr.30/2015 –  data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 22.10.2015 , e enjte, (deri në ora 10:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Softuer i integruar për punë juridike, financiare dhe ekonomike, për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – Shpallje nr.23/2015 –  data e paraparë si afat i fundit (HAPJE PUBLIKE) për dorëzimin e ofertave – 06.10.2015 , e martë, (deri në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link.


Procedurë e furrnizimit publik на Shërbime të botimit – Shpallje nr.21/2015 – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 31.08.2015 , e hënë, (deri në ora 10:00).

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/75454d92-111e-40a6-994c-59f66d2917dc/RequestForProposal


Mirëmbajtja dhe servisimi i veturave zyrtare të Agjencisë  – Shpallje nr.22/2015 –  data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 03.09.2015 , e enjte, (deri në ora 12:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8d60fda3-b00a-446a-a906-ef5d7512a5ef/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik për mirëmbajtjen e shërbimit për incizimet audio dhe video  – Shpallje nr.20/2015 –  data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 20.07.2015 , e hënë, (deri në ora 10:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/79bfab9a-9cd5-4ae9-bde4-94abe3191c45/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik për shërbime financiare – të sigurimit për selinë e re të Agjencisë – Pallati zyrtar “Panko Brashnarov” – Shpallje nr.19/2015 –  data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 30.06.2015 , e martë, (deri në ora 11:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/54045145-78e4-482d-98f0-b56fabf295db/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik за Angazhimi i një byroje për përkthim  – Shpallje nr.18/2015 –  data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 16.06.2015 , e martë, (deri në ora 11:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a6f191d2-250f-4fc2-9d09-c3ad02259951/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik për Svic 6 (gjashtë) copë – Shpallje nr.13/2015 –  data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 18.06.2015 , e enjte, (deri në ora 10:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a0378fdd-8c8a-478c-b04a-bf9d664cfb55/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik за Аngazhimi i një kompanie për spërngulje nga hapësirat e vjetra në ato të reja të Agjencisë – Shpallje nr.17/2015 –  data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 28.05.2015 , e enjte, (deri në ora 12:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ba0d6766-4620-4e2f-a31d-6de9ae71aa3c/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik për pije dhe nevoja kuzhinierie  – Shpallje nr.15/2015 –  data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 28.05.2015 , e enjte, (deri në ora 10:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7a551a64-6b86-4c55-b921-ef8bfe3ec41a/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik Shërbim i telefonisë celulare për 2 (dy) vite – Shpallje nr.04/2015 (Procedurë e hapur) – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 26.05.2015 , e martë, (deri në ora 10:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c5cb228c-39a0-422c-b3c6-585e33236790/Open


Procedurë e furrnizimit publik mirëmbajtja e ueb faqes ekzistuese të Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele – Shpallje nr.14/2015 – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 30.04.2015 , e enjte, (deri në ora 10:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c724c4a4-5f20-4e9a-bb02-192f8e63f120/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik mirmëmbajtjen e higjienës në hapësirat zyrtare të Agjencisë – Shpallje nr.16/2015 – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 27.04.2015 , e hënë, (deri në ora 10:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dedea275-8a8a-4e22-a2c0-8bba6bf9a87b/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik për larjen e veturave zyrtare të Agjencisë – Shpallje nr.12/2015 – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 14.04.2015 , e martë, (deri në ora 12:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8d3a8ef1-3c85-4582-b5fc-b429fdb10be2/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik me pajisje dhe mobilje, për objektin zyrtar të Agjencisë,  Pallati „Panko Brashnarov“ – Shpallje nr.01/2015 (Procedurë e hapur) – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 22.04.2015 , e mërkur, (deri në ora 12:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/30a7a2f4-e205-48e3-ad02-beb722c21de9/Open


Procedurë e furrnizimit publik blerje e një veture zyrtare (përmes lizingut financiar), në periudhë prej 6 (gjashtë) viteve  – Shpallje nr.03 / 2015 (Procedurë e hapur) – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 27.03.2015 , e premte, (deri në ora 11:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6f6b5215-59a9-41cf-b420-55c2a3e3adcd/Open


Procedurë e furrnizimit publik mirëmbajtje dhe servisim të pajsijeve të rrjetit aktiv dhe atij kompjuterik – Shpallje nr.10 / 2015 – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 03.03.2015 , e martë, (deri në ora 13:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/777667c5-32b2-4d23-8890-06f0b9791a51/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik за mirëmbajtje dhe servisim të aparateve të fotokopjimit, faksit dhe printerëve – Shpallje nr.09 / 2015 – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 03.03.2015 , e martë, (deri në ora 12:00)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9991bce8-ef3a-43ad-8484-23c3f374e9c8/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik për bileta aeroplani – Shpallje nr.11/2015   – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave (hapje publike) – 03.03.2015 , e martë, (deri në ora 11)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5d311c98-7065-4f93-9e3e-375f715758e7/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik për material për zyrë – Shpallje nr.08/2015   – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave  – 25.02.2015 , e mërkur, (deri në ora 12)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/068f5afb-0927-4b16-9a1f-6acc485d86ca/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik tonerë për aparatet e fotokopjimit – Shpallje nr.07 / 2015 – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 24.02.2015  ,e martë, (deri në ora 12)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a0597910-5a51-4706-bb26-b607078b5c3e/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik për pajisje kompjuterike – kompjuter bartës – Shpallje nr.02 / 2015 – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 19.02.2015 , e enjte, (deri në ora 12)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e18f631d-b673-4efc-87b8-d12955bb7486/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik за Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel shtetëror përmes satelitit  ose përmes rrjetit publik të komunikimit elektronikи dhe   të stacioneve televizive që emetojnë program në nivel rajonal dhe lokal– Shpallje nr.02/2015   – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave (Hapje publike e ofertave) – 19.02.2015, e enjte, (deri në ora 12)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5aa5fa13-a4d9-4240-afc1-c92409ff2214/Open


Procedurë e furrnizimit publik за shërbime të Revizionit, për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele  – Shpallje nr.05/2015   – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave  – 04.02.2015 , e mërkur, (deri në ora 12)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f32ae949-8a7f-4264-9206-e1301c4ee09f/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik për shërbim nga Agjencia e punësimeve të përkohshme, – Shpallje nr.06/2015  – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 06.02.2015 , e premte, (deri në ora 12)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32fe5ccc-fa1c-45c8-a793-a07a510e423f/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik për realizimin e punëve ndërtimore-zejtare në objektin zyrtar të Agjencisë, Pallati “Panko Brashnarov” – Shpallje nr.04/2015   – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave (Hapje publike e ofertave) – 05.02.2015 , e enjte, (deri në ora 12)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e299f83d-609b-44aa-989d-66283527a898/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik mjete higjienike – Shpallje nr.03/2015 – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 27.01.2015  ,e martë, (deri në ora 12)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b5eca152-a269-4f9b-8886-302fca449bda/RequestForProposal


Procedurë e furrnizimit publik për shërbime financiare-të sigurimit, për selinë ekzistuese të Agjencisë në Shkup, në bul.”VMRO” nr.3– Shpallje nr.01/2015   – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 20.01.2015 , e martë, (deri në ora 10)

Marrja e dokumentit të tenderit nga ana e operatorëve ekonomik mund të bëhet në këtë link:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/168d2f6a-4a2e-4d8b-97fd-f4b857fd8b2f/RequestForProposalAccessibility

Accessibility