Завршени постапки во 2016 година

Одржување на противпожарна – спринклер инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и ПП апарати, Оглас бр.32/2016, постапка со барање за прибирање на понуди –  датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 17.11.2016 година, Четврток,  (до 12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Надградба на постојната веб страница на Агенцијата со додатни функционалности, Оглас бр.29/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 28.10.2016 година, Петок, (до 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Исполнување на мерки од областа на безбедноста и здравје при работа, Оглас бр.02/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 06.10.2016 година, Четрвток,  (до 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Услуга – Печатарски услуги, Оглас бр.27/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди –  26.09.2016 година, понеделник, (до 13:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Услуга – Истражување на медиумската писменост кај возрасната популација во Република Македонија, Оглас бр.25/2016,постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 19.09.2016 година, понеделник,  (до 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот  линк


Услуга – фиксна телефонија, Оглас бр.26/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 19.09.2016 година, понеделник, (до 10:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк


 

Одржување на системот за снимање на аудио-видео записи, Оглас бр.23/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди и јавно отворање на понуди – 29.08.2016 година, Понеделник,  (во 12:00 часот).

Јавната набавка може да се преземе на следниот линк


Одржување и сервисирање на системот за ладење, греење и вентилација, Оглас бр.21/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 29.08.2016 година, Понеделник, (во 10:00 часот).

Јавната набавка може да се преземе на следниот линк


Ангажирање на Биро за преведување, Оглас бр.24/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 26.08.2016 година, Петок,  (до 12:00 часот).

Јавната набавка може да се преземе на следниот линк 


Ангажирање фирма за водоинсталартерски услуги и електричарски услуги, Оглас бр.22/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 25.08.2016 година, Четврток,  (во 12:00 часот).

Јавната набавка може да се преземе на следниот линк


Оценка на исполнувањето на програмските, продукциските и техничките услови кај телевизиски проект од јавен интерес,Оглас бр.20/2016 – творена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување и јавно отворање на понуди – 27.06.2016 во 15.00 часот


Изработка на студија со која ќе се утврди оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво, од аспект на исполнувањето на целите на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и од аспект на потребите на публиката (преку спроведено истражување на мислењето на публиката), Оглас бр.19/2016, отворена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување и јавно отворање на понуди – 23.06.2016 во 12.00 часот


Систем за аудио и видео снимање на седници и симултан превод, Оглас бр.04/2016, отворена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување и јавно отворање на понуди – 18.05.2016 година, Среда, (во 12:00 часот).

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


 

Одржување на постојната веб страна на Агенцијата, Оглас бр.18/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 12.05.2016 година, Четврток,  (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


– Набавка на кабли и електрична опрема за потребите на Агенцијата, Оглас бр.12/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 25.04.2016 година, Понеделник, (до 10:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


Одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата, Оглас бр.17/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 25.04.2016 година, Понеделник, (до 10:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


Миење на службените моторни возила – Оглас бр.16/2016, датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 14.04.2016 година, четврток, (до 10:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


Канцелариски материјали, Оглас бр.14/2016, постапка со барање за прибирање на понуди, спроведена по електронски пат – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 28.03.2016 година, Понеделник, (до 10:00 часот)


Одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери, Оглас бр.08/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 04.03.2016 година, Петок, (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


Oдржување и сервис на компјутери и активна мрежна опрема, Оглас бр.09/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 03.03.2016 година, Четврток, (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк

 


Агенција за привремени вработувања, за период од 2 (две) години, Оглас бр.01/2016, отворена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди (Јавно отворање на понуди) –  26.02.2016 година, Петок, (до 12:00 часот).

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


Набавка на мултифункциски принтери, Оглас бр.07/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди (јавно отворање) – 25.02.2016 година, Четврток, (до 12:00 часот).

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


Службена облека и обувки за вработените лица, Оглас бр.01/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 22.02.2016 година, Понеделник, (до 12:00 часот).

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк


Авионски билети, Оглас бр.11/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди (Јавно отворање на понуди) – 19.02.2016 година, Петок, (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк


Ревизорски услуги, Оглас бр.06/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 18.02.2016 година, Четврток, (до 14:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк


Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, Оглас бр.03/2016, Oтворена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 18.02.2016 година, Четврток, (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 

 


Тонери за принтер и копир апарати, Оглас бр.10/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди– 15.02.2016 година, Понеделник, (до 12:00 часот).

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк


Набавка на ИКТ опрема – Компјутери, Оглас бр.05/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди (Јавно отворање на понуди) – 15.02.2016 година, Понеделник, (до 14:00 часот).

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк


Пренос на податоци од далечинските локации, Оглас бр.02/2016, Oтворена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 08.02.2016 година, Понеделник, (до 12:00 часот)

Јавната набавка може да се погледне на следниот линк 


Финансиско – осигурителни услуги, Оглас бр.04/2016, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди (Јавно отворање на понуди) – 21.01.2016 година, Четврток, (до 10:00 часот),

Јавната набавка може да се погледне на следниот линкAccessibility

Accessibility