Procedura të përfunduara gjatë vitit 2016

Mirëmbajtje e instalimit sprinkler kundër zjarrit (nënstacion i thatë, spërkatës dhe pompa) si dhe aparatet kundër zjarrit, Shpallje nr.32/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave –  data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 17.11.2016 , e enjte,  (deri në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Përsosja e ueb faqes ekzistuese të Agjencisë me funksione plotësuese, Shpallje nr.29/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 28.10.2016 , e premte, (deri në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Plotësimin e masave nga sfera e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës, Shpallje nr.02/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 06.10.2016 , e enjte,  (deri në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Shërbim – Shërbime botuese, Shpallje nr.27/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave –  26.09.2016 , e hënë, (deri në ora 13:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Shërbim – Hulumtimi i arsimimit mediatik te popullata e rritur në Republikën e Maqedonisë, Shpallje nr.25/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 19.09.2016 , e hënë,  (deri në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Shërbim – telefoni fikse, Shpallje nr.26/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 19.09.2016 , e hënë, (deri në ora 10:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Mirëmbajtje e sistemit për incizimin e materialeve audio dhe video, Shpallje nr.23/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave и hapje publike e ofertave – 29.08.2016 , e hënë,  (në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Mirëmbajtje dhe servisim të sistemit për ftohje, ngrohje dhe ventilim, Shpallje nr.21/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 29.08.2016 , e hënë, (në ora 10:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Angazhim i një byroje për përkthime, Shpallje nr.24/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 26.08.2016 , e premte,  (deri në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Аngazhimin e një kompanie për shërbime të ujsjellësit dhe elektrikës, Shpallje nr.22/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 25.08.2016 , e enjte,  (në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Vlerësimin e plotësimit të kushteve programore, prodhuese dhe teknike te televizionet si proekt me interes publik, Shpallje nr.20/2016 – procedurë e hapur – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin dhe hapjen publike të ofertave – 27.06.2016 në ora 15:00


Përpilimi i një studimi me të cilin do të konstatohet arsyeshmëria për shpallje të konkursit public pë rleje për emetim televiziv në nivel shtetëror, nga aspekti i plotësimit të qëllimeve të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele dhe nga aspekti i nevojave të publikut (përmes realizimit të një hulumtimi të mendimit të publikut), Shpallje nr.19/2016, procedurë e hapur – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin dhe hapjen publike të ofertave – 23.06.2016 në ora 12:00


Sistem për audio dhe video incizim të seancave si dhe përkthim simultan, Shpallje nr.04/2016, procedurë e hapur – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin dhe hapjen publike të ofertave – 18.05.2016 , e mërkur, (në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Mirëmbajtjen e ueb faqes ekzistuese të Agjencisë, Shpallje nr.18/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 12.05.2016 , e enjte,  (deri në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Blerja e kabllove dhe pajisjeve elektrike për nevojat e Agjencisë, Shpallje nr.12/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 25.04.2016 , e hënë, (deri në ora 10:00т)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Mirëmbajtja e higjienës në hapësirat e punës së Agjencisë, Shpallje nr.17/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 25.04.2016 , e hënë, (deri në ora 10:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Larja e veturave zyrtare të Agjencisë – Shpallje nr.16/2016, data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 14.04.2016 , e enjte, (deri në ora 10:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Materiale për zyrë, Shpallje nr.14/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave, e realizuar në formë elektronike – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 28.03.2016 , e hënë, (deri në ora 10:00)


Mirëmbajtja dhe servisimi i aparateve të fotokopjimit, faks dhe printerëve, Shpallje nr.08/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 04.03.2016 , e premte, (deri në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Mirëmbajtja dhe servisimi i kompjuterëve dhe pajsijes aktive të rrjetit, Shpallje nr.09/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 03.03.2016 , e enjte, (deri në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link

 


Agjencia e punësimeve të përkohshme, për periudhë 2(dy) vjecare, Shpallje nr.01/2016, procedurë e hapur – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave (Hapje publike e ofertave) –  26.02.2016 , e premte, (deri në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Blerje e printerëve multifunksional, Shpallje nr.07/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave (hapje publike) – 25.02.2016 , e enjte, (deri në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Veshmbathje zyrtare për të punësuarit, Shpallje nr.01/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 22.02.2016 , e hënë, (deri në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Bileta aeroplani, Shpallje nr.11/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave (Hapje publike e ofertave) – 19.02.2016 , e premte, (deri në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Shërbime të revizionit, Shpallje nr.06/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 18.02.2016 , e enjte, (deri në ora 14:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe ndikimit në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive, Shpallje nr.03/2016, procedurë e hapur – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 18.02.2016 , e enjte, (deri në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Tonerë për printer dhe aparatet e kopjimit, Shpallje nr.10/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 15.02.2016 , e hënë, (deri në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Blerje e pajisjes së IT – Коmpjuterë, Shpallje nr.05/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave (Hapje publike e ofertave) – 15.02.2016 , e hënë, (deri në ora 14:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Transmetimi i të dhënave nga lokacionet e largëta, Shpallje nr.02/2016, procedurë e hapur – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 08.02.2016 , e hënë, (deri në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Shërbime financiare – të sigurimit, Shpallje nr.04/2016, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave (Hapje publike e ofertave) – 21.01.2016 , e enjte, (deri në ora 10:00),

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë linkAccessibility

Accessibility