1

Завршени постапки во 2019 година  

Оглас бр. 00753/2020, Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, поедноставена отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 13.02.2019 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 13892/2019, ИКТ опрема, поедноставена отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 19.12.2019 година, во 12:00 часот.

 Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 14425/2019, Одржување на противпожарна – сплинкер инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и ПП апарати, Поедноставена отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 26.12.2019 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 13247/2019, Одржување на системот за мониторирање на РА и ТВ сервиси и надзор на ОЈЕКМ: Дел 1 – Адаптивно и превентивно одржување на софтверските апликации од системот за мониторирање и оперативните системи, отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 26.12.2019 година во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.12295/2019, Горива за потребите на Aгенцијата аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, поедноставена отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 29.11.2019 година, до 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 12256/2019, Печатарски услуги, Постапка за набавка од мала вредност, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 20.11.2019 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Интернет конекција со хостирање на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Постапка за набавка од мала вредност, Оглас бр. 10758/2019 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 01.11.2019 година, до 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Студија за утврдување на влијанието на новите медиуми врз формирањето на јавното мислење и врз работењето на традиционалните медиуми, поедноставена отворена постапка, Оглас бр. 10529/2019 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 06.11.2019 година, до 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Aвтомобилски гуми за потребите на Агенцијата, Постапка за набавка од мала вредност, Оглас бр. 09168/2019 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 25.10.2019 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Пренос на податоци од далечинските локации, поедноставена отворена постапка, Оглас бр. 08088/2019 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 07.10.2019 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Одржување на системот за мониторирање на РА и ТВ сервиси и надзор на ОЈЕКМ, отворена постапка, Оглас бр.06124/2019, датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.09.2019 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Мопед за потребите на Агенцијата, Постапка за набавка од мала вредност, Оглас бр. 07200/2019 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 10.09.2019 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Истражување – Анализа на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и мажите во програмите на радиодифузерите  – Оглас бр.  06945/2019 – Постапка за набавка од мала вредност – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 06.09.2019 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Службена облека – Оглас бр.04101/2019-  Стоки – Набавки од мала вредност – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 22.07.2019 година, понеделник, (во 13:00 часот)

Јавната набавка е достапна на линкот


Водоинсталатерски и електричарски услуги – Оглас бр.04106/2019 Услуги – Набавки од мала вредност – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди –  22.07.2019 година, понеделник, (во 12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на линкот


Одржување и сервисирање на лифтови и платформа – Оглас бр.04112/2019 Услуги – Набавки од мала вредност – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 22.07.2019 година, понеделник, (во 10:00 часот)

Јавната набавка е достапна на линкот


Систематски прегледи, Постапка за набавка од мала вредност – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 24.06.2019 година, во 12:00 часот. 

Јавната набавка е достапна на линкот


Канцелариски материјали, Оглас бр.12/2019, барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 08.04.2019 година во 11:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Средства за хигиена, Оглас бр.07/2019, барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 05.04.2019 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Одржување на постојниот софтвер за анализа на РА и ТВ програми – НАВСОглас бр.11/2019, барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 28.03.2019 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Oдржување на хигиената во деловните простории на Aгенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услугиОглас бр.08/2019, барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 01.04.2019 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Миење на возила, Оглас бр.09/2019, барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 29.03.2019 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Финансиско – осигурителни услуги, Оглас бр.04/2019, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 25.02.2019 година, во 09:30 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, Оглас бр.02/2019, отворена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 28.02.2019 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Услуга од приватна агенција за вработување, Оглас бр. 01/2019 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 04.03.2019 во 10:00 часот.

Информација за јавната набавка е достапна на следниот линк 

Тендерската документација за јавната набавка е достапна на следниот линк 


Одржување на компјутерска и друга ИКТ опрема на Агенцијата, Оглас бр.05/2019, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 11.02.2019 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Ревизорски услуги, Оглас бр.02/2019– датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 07.02.2019 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Одржување на веб страницата на Агенцијата, Оглас бр.06/2019– датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 07.02.2019 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Продолжување на важност на постојни и набавка на нови дигитални сертификати, Оглас бр.03/2019– датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 04.02.2019 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Авионски билети, Оглас бр.01/2019, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 28.01.2019 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк