Завршени постапки во 2020 година

Оглас 16931/2020 – Технички преглед на лифтови и на платформа, Набавкa од мала вредност, – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 19.11.2020 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 16479/2020 – Печатарски услуги, Набавкa од мала вредност, датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 13.11.2020 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас 15285/2020, Одржување и сервисирање на службени моторни возила, Набавкa од мала вредност, – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 28.10.2020 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 


Оглас 14873/2020, Услуга од Биро за превод, Набавкa од мала вредност, – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди –  16.10.2020 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 


Оглас 14739/2020, Ситен и потрошен информатички материјал, Набавкa од мала вредност, – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 16.10.2020 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 


Оглас 14578/2020, Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување на државно ниво преку дигитален терестријален мултиплекс, Набавкa од мала вредност, – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди –  15.10.2020 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот 


Оглас бр. 13653/2020 – Адаптивно и превентивно оддржување на постојниот софтвер за анализа на РА и ТВ програми – НАВС, Набавкa од мала вредност, датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 05.10.2020 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 


Оглас бр. 13485/2020 – Водоинсталатерски и електричарски услуги, Набавкa од мала вредност, датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 25.09.2020 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 


Оглас 12930/2020 – Истражување – Анализа на родовите прашања и на начинот на прикажување на жените и мажите во програмите на радиодифузерите, Набавкa од мала вредност, – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 18.09.2020 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 


Оглас бр. 12031/2020 – Одржување Денови на медиумска писменост 2020, Поедноставена отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 07.09.2020 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.09045/2020 – Пијалоци и потреби за кујна, Набавки од мала вредност – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 03.07.2020 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.09046/2020 – Канцелариски материјали, Набавки од мала вредност – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 03.07.2020 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 07549/2020, ИКТ опрема, Отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 22.06.2020 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 06749/2020, Заштитни средства за превенција од Корона вирусот, Набавки од мала вредност, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 14.05.2020 година, во 11:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.06244/2020, Одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата, поедноставена отворена постапка – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 11.05.2020 година, во 11:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 04496/2020, Електрична енергија, Поедноставена отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 10.03.2020 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 


Оглас бр.01699/2020, Адаптивно и превентивно одржување на софтверските апликации од системот за мониторирање и оперативните системи, Oтворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 11.03.2020 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 01300/2020, Агенција за привремени вработувања, Oтворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 05.03.2020 година, во 09:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 01971/2020, Кетеринг услуги, Набавки од мала вредност, датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 28. 02.2020 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.01964/2020, Финансиско – осигурителни услуги, Поедноставена отворена постапка, датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 27.02.2020 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 01967/2020, Ревизорски услуги, Набавки од мала вредност, датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 21.02.2020 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.01704/2020, Закуп на простор за објавување огласи во дневни весници, Поедноставена отворена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 20.02.2020 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 01613/2020, Авио билети, Поедноставена отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 24.02.2020 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 00271/2020, ИКТ опрема, отворена постапка (Дел 2) – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 17.02.2019 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкотAccessibility

Accessibility