Завршени постапки во 2021 година

Оглас бр. 19670/2021 – Интернет конекција со хостирање на постојните интернет страници, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 26.11.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.19588/2021 – Горива за потребите на Агенцијата, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 02.12.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.19386/2021 – Систематски прегледи на вработените во Агенцијата за аудио и аудивизуелни медиумски услуги, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 01.12.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.19304/2021 – Печатарски услуги, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 19.11.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.18170/2021 – Одржување и сервисирање на системот за ладење, греење и вентилација, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 09.11.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.18490/2021 – Пренос на податоци на далечинските локации, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 11.11.2021 година, во 09:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.16961/2021 – Адаптивно и превентивно одржување на постојниот софтвер за анализа на РА и ТВ програми – НАВС, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 18.10.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.16311/2021 – Средства за заштита од пандемијата COVID-19, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 01.10.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Водоинсталатерски и електричарски услуги, набавки од мала вредност, Оглас број 15841/2021, – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 22.09.2021 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас број 15198/2021, Адаптивно и превентивно одржување на постојниот софтвер за анализа на РА и ТВ програми-НАВС, Поедноставена отворена постапка – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 17.09.2021 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.14077/2021 – Фиксна телефонија, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 20.08.2021 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.13262/2021 – Одржување и сервисирање на лифтови и платформа, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.08.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.12988/2021 – Одржување Денови на медиумска писменост 2021, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 10.08.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.11825/2021 – Истражување – Анализи на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.07.2021 година, во 12:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.11780/2021 – Пијалаци и потреби за кујна, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.07.2021 година, во 14:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.11743/2021 – Канцелариски материајли, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.07.2021 година, во 13:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.11657/2021 – Студија за можностите за воведување на дигитално радио, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.07.2021 година, во 11:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.11674/2021 – Анализа на можностите и потребите за воведување на DVB-T2 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.07.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот

Оглас бр. 10456/2021 – Истражување – Анализи на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 25.06.2021 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Изработка на нова веб страница – mediumskapismenost.mk, набавки од мала вредност, Оглас број 09398/2021, Набавкa од мала вредност, – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 11.06.2021 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.09109/2021Продолжување на важноста на постојните и набавка на нови дигитални сертификати – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 07.06.2021 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.08793/2021, Одржување на веб страниците на Агенцијата – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 03.06.2021 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.06920/2021 – Електрична енергија,  – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 10.05.2021 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 


Оглас бр.06250/2021 – Изнајмено печатење,  – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 30.04.2021 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 


Мобилна телефонија, Оглас бр.05358/2021 – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 19.04.2021 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 


Оглас бр.06367/2021 –  Средства за хигиена,  – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 23.04.2021 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Одржување на компјутерска и друга ИKT опрема, Оглас број 15271/2021, Поедноставена отворена постапка, – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 16.04.2021 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.05575/2021 – Миење на возила,  – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 09.04.2021 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 


Оглас бр. 03181/2021/ – Систем за автоматско управување со документи, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 01.04.2021 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас број 01303/2021, Услуга од приватна агенција за вработување, Набавкa од мала вредност, – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 08.03.2021 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.02843/2021 – Закуп на простор за објавување огласи во дневни весници, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 05.03.2021 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Финансиско – осигурителни услуги, Оглас број 02145/2021, Набавкa од мала вредност, – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 24.02.2021 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.01697/2021 – Софтвер за заштита на персоналните компјутери, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 19.02.2021 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.01290/2021 – Авионски билети, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди –  22.02.2021 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.00959/2021 – Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 22.02.2021 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 01011/2021 – Ревизорски услуги, Набавкa од мала вредност – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 10.02.2021 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкотAccessibility

Accessibility