Завршени постапки во 2023

Оглас бр.20542/2023 – Одржување и сервисирање на системот за ладење, греење и вентилација, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 01.12.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

Оглас бр. 18991/2023 – Пренос на податоци од далечинските локации, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 13.11.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

Оглас бр.19301/2023 – Горива за потребите на Агенцијата – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 15.11.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.20720/2023 – Печатарски услуги – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 27.11.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 

Оглас бр.17636/2023 – Одржување на хардвер на системот за мониторирање на радио и ТВ сервиси и надзор на ОЈЕКМ, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 20.10.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 

Оглас бр.17185/2023 – Водоинсталатерски и електричарски услуги, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 04.10.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 

Оглас бр.15678/2023 – Електрична Енергија, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 05.10.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 

Оглас бр.15583/2023 – Истражување на компетенциите на децата за медиумска писменост, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 15.09.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.15291/2023 – Канцелариски материјали, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 04.09.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.15023/2023 – Одржување и сервисирање на лифтови и платформа, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 07.09.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 

Оглас бр.14659/2023 – Одржување Денови на медиумска писменост 2023, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 31.08.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.13977/2023 –Истражување – Анализи на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 10.08.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.12846/2023 – Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 21.07.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.12401/2023 –Истражување – Анализи на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите  , – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 17.07.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр. 11351/2023– Одржување на веб страниците на Агенцијата, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 28.06.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.10464/2023 – Истражување – Анализи на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 15.06.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 

Оглас бр.10038/2023 –Одржување на компјутерска и друга ИКТ опрема, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 19.06.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.08209/2023 – Лиценца за Firewall , – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 15.05.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.08028/2023 – Изнајмено печатење, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 19.05.2023 година, во 09:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.07598/2023 – Миење на возила, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 05.05.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.07601/2023 – Одржување на хигиена, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 12.05.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр. 06489/2023–Софтевер за заштита и превенција на персонални компјутери и сервери, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 28.04.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр. 06290/2023–Средства за хигиена, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 28.04.2023 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.06079/2023 – Миење на возила, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 14.04.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.05821/2023 –Мобилна телефонија, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 18.04.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот 

 

Оглас бр.04877/2023 – Одржување на хигиената во деловните простории на Агенцијата, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 04.04.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 

Оглас бр.02750/2023 – Финансиско осигурителни услуги, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 28.02.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 

Оглас бр.02578/2023 – Закуп на простор за објавување огласи во дневни весници, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 27.02.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот

 

Оглас бр.02206/2023 – Витуелизација и соодветна опрема, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 17.03.2023 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкотAccessibility

Accessibility