Завршени постапки во 2024 година 

Оглас бр.03856/2024 – Систематски прегледи, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 13.03.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.02160/2023 –Одржување на противпожарна СПРИНКЛЕР инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и одржување на ПП апарати, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 27.02.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.00392/2024 – ИКТ опрема, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 16.02.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.00317/2023 – Софтер – систем за електронски регистар на јавни електронски комуникациски мрежи, даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и даватели на услуги, платформа за споделување видеа – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 29.01.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.03203/2024 – Авионски билети, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 11.03.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.02280/2024 – Ревизорски услуги, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 21.02.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.01934/2024 – Закуп на простор за објавување огласи во дневни весници, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 16.02.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.23366/2023 – Адаптивно и превентивно одржување на постојниот софтвер за анализа на РА и ТВ програми-НАВС – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 09.01.2023 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.00223/2024 – Услуга од приватна Агенција за вработувања – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 09.02.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр.03099/2024 – Финансиско-осигурителни услуги, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, е 29.02.2024 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкотAccessibility

Accessibility