Procedura të përfunduara në vitin 2024

Shpallje nr.03856/2024 – Shikim sistematik, – data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është 13.03.2024 në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkun


Shpallje nr.03203/2024 – Bileta aeroplani, – data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është 11.03.2024, në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkun


Shpallje nr.03099/2024 – Shërbime financiare dhe sigurimesh, – data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është 29.02.2024 në ora 10:00

Furnizimi publik është qasur në linkun


Shpallje nr.02160/2023 –Mirëmbajtja e instalimit të SPRINKLER kundër zjarrit (nënstacioni i thatë, spërkatës dhe pompa) dhe mirëmbajtja e pajisjeve PP, – data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është, 27.02.2024 në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkun

Shpallje nr.02280/2024 – Shërbime të revizorit, – data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është, 21.02.2024 në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkun


Shpallje nr.01934/2024 – Marje me qira e hapësirës për publikimin e shpalljeve në gazetat ditore,, – data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është,  16.02.2024 në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkun


Shpallje nr.00392/2024 – pajisje TIK, – data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është 16.02.2024 në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkun


Shpallje nr.00223/2024 – Shërbim nga një Agjenci private Punësimi – data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është 09.02.2024 16.02.2024 në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkun


Shpallje nr.23366/2023 – Mirëmbajtja adaptive dhe parandaluese e softuerit ekzistues për analizën e programeve RA dhe TV – NAVS – data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është 09.01.2023 në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkun


Shpallje nr.00317/2023 – Softuer – sistemi elektronik i regjistrit të rrjeteve publike të komunikimit elektronik, ofruesve dhe ofruesve të shërbimeve të mediave audiovizuale sipas kërkesës, platformë për ndarjen e videove–data e parparë si afat përfundimtar për dorëzimin e oferatave është 29.01.2024 në ora 10:00.

Furnizimi publik është qasur në linkun.

 Accessibility

Accessibility