Завршени постапки за јавни набавки во 2022

image_pdfimage_print

Оглас број 08712/2022 – Истражување – Aнализи на родовите прашања и на начинот на прикажување и претставување на жените и на мажите во програмите на радиодифузерите,  набавка од мала вредност – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди, е 27.05.2022 година, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 06750/2022 – Електрична енергија, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди е 11.05.2022 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот

 


Оглас бр. 03114/2022 – Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 17.03.2022 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 02842/2022 – Авионски билети, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 14.03.2022 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас број 05083/2022 – Надворешна контрола на ИКТ системот (Информатичка комуникациска технологија) согласно прописите  за заштита на лични податоци, набавка од мала вредност – датум предвиден како краен рок за поднесување на понуди – 01.04.2022 година, во 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 05635/2022 – Студија за утврдување на оправданоста за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за телевизиско емитување – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 08.04.2022 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 02952/2022 – Закуп на простор за објавување на огласи во дневни весници, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 07.03.2022 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


 

Оглас бр. 00858/2022 – Услуга од приватна агенција за вработување, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 02.03.2022 година, во 11:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 02644/2022 – Финансиско осигурителни услуги, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 02.03.2022 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


 

Оглас бр. 001357/2022 – Одржување на противпожарна сплинклер инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и одржување на ПП апарати, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 23.02.2022 година, во 10:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


Оглас бр. 00778/2021 – Ревизорски услуги, – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 04.02.2022 година, во 12:00 часот

Јавната набавка е достапна на линкот


 Accessibility

Accessibility