Procedura të mbaruara të furrnizimit publik gjatë vitit 2017

Mirëmbajtje e instalimit sprinkler kundër zjarrit (nënstacion i thatë, spërkatës dhe pompa) si dhe aparatet kundër zjarrit për periudhë 2(dy) vjecare, Shpallje nr.29/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 11.12.2017 , e hënë, (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Internet konektim me hostim të ueb faqes së Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Shpallje nr.27/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave, – 07.12.2017 , e enjte, (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Zbutës të ajrit në hapsirat e punës së gjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Shpallje nr.20/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 07.12.2017 , e enjte, (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Përpilimi i një spoti televiziv dhe të radios kundër seksizmit në mediume, Shpallje nr.30/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 07.12.2017 , e enjte, (në ora 10:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Derivate për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Shpallje nr.28/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave, – 24.11.2017 ,e premte, (në ora 12:00)


Mirëmbajtje dhe servisim të veturave zyrtare të Agjencisë, Shpallje nr.23/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 09.11.2017 , e enjte, (në ora 10:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Аngazhim i një byroje për përkthime, Shpallje nr.15/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 16.10.2017 , e hënë,, (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Hulumtimi i mendimit të publikut, Shpallje nr.18/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 16.10.2017 , e hënë,, (në ora 10:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Shërbime botuese, Shpallje nr.16/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 19.10.2017 , e enjte (në ora 10:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Аnaliza e cështjeve gjinore dhe mënyra e prezantimit të grave dhe burrave në programet e radiofizerëve, Shpallje nr.26/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 09.10.2017 , e hënë,në ora 12:00.

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Kontroll sistematik, Shpallje nr.10/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 05.10.2017 , e enjte, 12:00 часот.
Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Mirëmbajtje dhe servisim të sistemit për ftohje, ngrohje dhe ventilim, Shpallje nr.24/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave respektivisht hapje publike të ofertave – 02.10.2017 , e hënë,, (në ora 12:00)

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Mirëmbajtja e ashensorëve dhe platformës, Shpallje nr.14/2017, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 17.07.2017 , e hënë, (во 11:00 часот).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 

Organizimi i një konference ndërkombëtare të rregullatorëve për mediume me solemnitet, Shpallje nr.01/2017, afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 04.07.2017 në ora 11:00.


Pije për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, Shpallje nr.13/2017, Procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 29.05.2017 , e hënë, (në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Materiale për zyre, Shpallje nr.11/2017, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 29.05.2017 , e hënë, (në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link


Mirëmbajtje e ueb faqes së Agjencisë, Shpallje nr.12/2017, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 18.05.2017 , e enjte, (në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Telefoni mobile, Shpallje nr.03/2017, procedurë e hapur – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave respektivisht hapje publike të ofertave – 11.05.2017 , e enjte, (në ora 10:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Larja e veturave zyrtare të Agjencisë, Shpallje nr.09/2017, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 08.05.2017 , e hënë, (në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Certifikat digjital për nënshkrim dhe token elektronik, Shpallje nr.07/2017, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 08.05.2017 , e hënë,, (në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Mirëmbajtja e higjienës në hapsirat e punës së Agjencisë, Shpallje nr.08/2017, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave respektivisht hapje publike të ofertave – 05.05.2017 ,e premte,  (në ora 10:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Кompjuterë për monitorimin e zgjedhjeve , Shpallje nr.01/2017 procedurë e hapur -data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave respektivisht hapje publike të ofertave – 18.04.2017, e martë  (në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Mirëmbajtja dhe servisimi i aparateve të fotokopjimit, faks dhe printerëve, për periudhë 2(dy) vjecare, Shpallje nr.06/2017, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave –  10.04.2017 , e hënë,  (në ora 12:00).

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Të dhëna për shtrirjen e radiostacioneve dhe ndikimit në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive , Shpallje nr.02/2017, procedurë e hapur – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave respektivisht hapje publike të ofertave – 27.03.2017 , e hënë,në ora 12:00.

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Mjete higjienike, Shpallje nr.05/2017, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 16.03.2017 , e enjte, në ora 12:00.

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Bileta aeroplani, Shpallje nr.04/2017, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 06.03.2017 , e hënë, në ora 12:00

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link 


Shërbime revizioni, Shpallje nr.03/2017, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 20.02.2017 , e hënë, në ora 14:00.


Тonerë për printer dhe aparatet e kopjimit, Shpallje nr.02/2017, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave – 02.02.2017 , e enjte,  në ora 10:00.

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë  link


Shërbime financiare- të sigurimit, Shpallje nr.01/2017, procedurë me kërkesë për mbledhjen e ofertave – data e paraparë si afat i fundit për dorëzimin e ofertave respektivisht hapje publike të ofertave –  23.01.2017 , e hënë, në ora 11:00.

Furrnizimi publik mund të shihet në këtë link Accessibility

Accessibility