Завршени постапки за јавни набавки во 2017 година

image_pdfimage_print

Одржување на противпожарна спринклер инсталација (сува потстаница, прскалки и пумпи) и ПП апарати, за период од 2 (две) години, Оглас бр.29/2017, Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 11.12.2017 година, понеделник, (12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Интернет конекција со хостирање на веб страницата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Оглас бр.27/2017, Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, – 07.12.2017 година, четврток, (12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Навлажнувачи на воздух за работните простории на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Оглас бр.20/2017, Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 07.12.2017 година, четврток, (12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Изработка на радио и ТВ спот против сексизмот во медиумите, Оглас бр.30/2017, Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 07.12.2017 година, четврток, (10:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Горива за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Оглас бр.28/2017, Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди, – 24.11.2017 година, петок, (12:00 часот)


Одржување и сервисирање на службени возила на Агенцијата, Оглас бр.23/2017, Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 09.11.2017 година, четврток,  (10:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Ангажирање на биро за преведување, Оглас бр.15/2017, Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.10.2017 година, понеделник, (12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Истражување на мислењето на публиката, Оглас бр.18/2017, Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.10.2017 година, понеделник, (во 10:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Печатарски услуги, Оглас бр.16/2017, Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 19.10.2017 година, четврток (во 10:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Анализа на родовите прашања и на начинот на прикажување на жените и мажите во програмите на радиодифузерите, Оглас бр.26/2017, Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 09.10.2017 година, понеделник, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Систематски прегледи, Оглас бр.10/2017, Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 05.10.2017 година, четврток, 12:00 часот.
Јавната набавка е достапна на следниот линк


Одржување и сервисирање на системот за ладење, греење и вентилација, Оглас бр.24/2017, Постапка со барање за прибирање понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди односно јавно отварање на понуди – 02.10.2017 година, понеделник, (во 12:00 часот)

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Одржување на лифтови и платформа, Оглас бр.14/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 17.07.2017 година, понеделник, (во 11:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк 

Организирање на меѓународна регулаторна конференција за медиуми и свеченост, Оглас бр.01/2017, краен рок за поднесување на понудите – 04.07.2017 година во 11.00 часот.


Пијалаци за потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелните медиумски услуги, Оглас бр.13/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 29.05.2017 година, понеделник, (во 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Канцелариски материјали, Оглас бр.11/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 29.05.2017 година, понеделник (во 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк


Одржување на веб страницата на Агенцијата, Оглас бр.12/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 18.05.2017 година, четврток, (во 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Мобилна телефонија, Оглас бр.03/2017, отворена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди односно јавно отварање на понуди – 11.05.2017 година, четврток, (во 10:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Миење на службените возила на Агенцијата, Оглас бр.09/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 08.05.2017 година, понеделник, (во 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Дигитален сертификат за електронски потпис на токен, Оглас бр.07/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 08.05.2017 година, понеделник, (во 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Одржување на хигиена во деловните простории на Агенцијата, Оглас бр.08/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди односно јавно отварање на понуди – 05.05.2017 година, петок,  (во 10:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Компјутери за мониторинг на избори , Оглас бр.01/2017,отворена постапка -датум предвиден како краен рок за доставување на понуди односно јавно отворање на понудите – 18.04.2017 година, Вторник  (во 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Одржување и сервис на фотокопир апарати, факс и принтери, за период од 2 (две) години, Оглас бр.06/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди –  10.04.2017 година, Понеделник,  (до 12:00 часот).

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, Оглас бр.02/2017, Отворена постапка – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди односно јавно отварање на понуди – 27.03.2017 година, понеделник, во 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Средства за хигиена, Оглас бр.05/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 16.03.2017 година, четврток, до 12:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Авионски билети, Оглас бр.04/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 06.03.2017 година, понеделник, до 12:00 часот

Јавната набавка е достапна на следниот линк 


Ревизорски услуги, Оглас бр.03/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 20.02.2017 година, понеделник, до 14:00 часот.


Тонери за принтер и копир апарати, Оглас бр.02/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди – 02.02.2017 година, четврток,  до 10:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот  линк


Финансиско – осигурителни услуги, Оглас бр.01/2017, постапка со барање за прибирање на понуди – датум предвиден како краен рок за доставување на понуди односно јавно отварање на понудите –  23.01.2017 година, Понеделник,  во 11:00 часот.

Јавната набавка е достапна на следниот линк Accessibility

Accessibility