1

Записник од прво продолжение на седница бр.41 од 08.10.2018

pdfЗаписник од прво продолжение на 41та седница од 17.10.2018