1

Записник од 25-та седница од 24.06.2020

pdf  Записник од 25-та седница од 24.06.2020