1

Записник од 27-та седница од 15.07.2020

pdf  Записник од 27-та седница од 15.07.2020