„Лајм“ – издавач ТВ МЕДИА КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје

2021 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Лајм  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 13.10.2021

Редовен административен надзор Лајм (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 12.02.2021


2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Лајм (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.06.2020

Редовен административен надзор Лајм (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 10.02.2020

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Лајм (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 22.04.2020


2019 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Лајм (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.10.2019

Редовен административен надзор Лајм  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2019


2018 година

Извештаи од извршени надзори

Импресум

Контролен административен надзор Лајм – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 07.12.2018

Редовен административен надзор Лајм (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Редовен административен надзор Лајм  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 20.06.2018

Коригиран извештај од редовен административен надзор Лајм (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 05.03.2018

Обврски за објава на сопственичка структура

Редовен административен надзор Лајм  (член 15 став 2 од Законот за медиуми) – 19.04.2018Accessibility

Accessibility