Лајм

2018 година

Извештај од спроведен надзор:

Oбјавување импресум, податоци за седиште, печатница, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци

КОнтролен административен назор Лајм – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 07.12.2018

Редовен администратиен надзр Лајм – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 24.10.2018

Изречена мерка:

Oбјавување импресум, податоци за седиште, печатница, датум на печатење или препечатување и број на печатени примероци

Решение за преземање мерка-опомена – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2018Accessibility

Accessibility