Лице задолжено за прием на пријави од укажувачи

Информација:  Овластено лице за прием на пријави од укажувачи

Цветанка Митревска

Раководител на Сектор за правни работи и јавни набавки

Телефон за контакт: (02) 3103 415

Електронска адреса за прием на пријави: ukazuvaci@avmu.mk

Поштенска адреса за прием на пријави: ул.Македонија бр.38, Палата Панко Брашнаров, Скопје

Упатство за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и преземање мерки за обезбедување заштита на личните  и другите податоци и укажувачи

Закон за заштита на укажувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр.196/15 и 35/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.257/20)

Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/16)

 

 Accessibility

Accessibility