1

Македонско Ехо

2021 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Македонско ехо – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 29.10.2021

Вонреден административен надзор – Македонско Ехо (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 21.07.2021