МРА 1 Извештаи 2016 година

Извештаи од извршени надзори:
 
– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис МРА 1 – (член 76-a ставови 5,7 и 9 од Изборниот Законик)
 
 – Надзор над изборното медиумско претставување – Македонска Радиотелевизија – Прв програмски сервис МРА 1 – (член 75 став 1 и 2 од Изборниот Законик)
 
 – Извештај од редовен програмски надзор – Прв програмски сервис МРА 1 (член 64 и член 90 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги)
 
 – Извештај од редовен административен надзор – Прв програмски сервис МРА 1, Прв програмски сервис МРА 1 (член 14 од Законот за медиуми)
 
 – Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис МРА 1 – (член 76-а ставови 2,3,4 и 11 од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис МРА 1 – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис МРА 1 – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување –  Прв програмски сервис МРА 1 – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис МРА 1 – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик)

– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис МРА 1 – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик)
 
– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис МРА 1 – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик)
 
– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис МРА 1 – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик)
 
– Надзор над изборното медиумско претставување – Прв програмски сервис МРА 1 – (член 75 став 1; член 75-б и член 196-в од Изборниот законик)
 
Решение за изречена мерка:
 
– Решение за преземање мерка – опомена против Прв програмски сервис МРА 1 – член 14 од Законот за медиуми


Accessibility

Accessibility