Независен

2018 година

Извештај од спроведен надзор

Обврска за импресум

Контролен административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.01.2018


2017 година

Извештај од спроведен надзор

Обврска за импресум

Вонреден административен надзор (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 11.12.2017

Изречена мерка:

Обврска за импресум

Член 14 став 1 од Законот за медиуми – 13.12.2017Accessibility

Accessibility