Одлуки/акти од седница бр.10 од 29.02.2016

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД СПЕКТРА, Општина Лабуништа ДООЕЛ 

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АРТ Артан ДОО Тетово 

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ Кисс Злате ДООЕЛ Тетово

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО 5 ЧОКИ ДООЕЛ Прилеп 

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Б-97 ДООЕЛ Битола

pdfОдлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Радио Мерлин ДООЕЛ Дебар

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АМАЗОН ДООЕЛ Скопје

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СУПЕР СКАЈ, Муслим ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на Радиодифузно друштво СКАЈ НЕТ Манчев ДОО Скопје

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ

 Accessibility

Accessibility