1

Одлуки/акти од седница бр.11 од 07.03.2016

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РФМ ДООЕЛ Скопје