1

Одлуки/акти од седница бр.14 од 29.03.2016

pdfОдлука за одобрување на Годишниот извештај за работата на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2015 година

pdfСтав на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на известувањето за извршена проверка на преземени мерки во врска со дадени препораки содржини во конечниот извештај на Овластениот државен ревизор 

pdfСтав на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги во однос на резултатот од извршената ревизија од независниот ревизор за 2015 година

pdfОдлука за одобрување ребаланс на финансискиот план на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за 2016 година