1

Одлуки/акти од седница бр.16 од 12.03.2018

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ХАНА, Мевљан ДООЕЛ Куманово