1

Одлуки/акти од седница бр.19 од 15.05.2017

pdfОдлука за доделување дозвола за радио емитување на програмски сервис, музичко-говорно радио од општ формат, на локално ниво, на подрачјето на општина Кривогаштани