1

Одлуки/акти од седница бр.21 од 06.06.2016

pdfОдлука за промена на сопственичка структура на ТРД СТРЕЕТ ФМ ДООЕЛ Скопје