1

Одлуки/акти од седница бр.27 од 27.07.2016

pdfОдлука за давање одобрување на директорот за потпишување на нов прилог А кон Договорот за услуга за изнајмување на простор за колокација на ИКТ опрема