1

Одлуки/акти од седница бр.31 од 18.09.2017

pdfРешение за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ Скопје