Одлуки/акти од седница бр.7 од 27.02.2015

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД ЕМИ Џевдет ДООЕЛ с.Жировница Ростуше

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ Илија Таневски ДООЕЛ Кичево

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД Б-97 ДООЕЛ Битола

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-ЕДО ДООЕЛ с.Љубин, Сарај

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ЛАЖАНИ ДООЕЛ с.Лажани, Долнени

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ НОВА ДОО Гевгелија

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп

pdfОдлука за промена на сопственичка структура на ТРД ХОМЕ РАДИО ДООЕЛ Скопје

 Accessibility

Accessibility