Одлуки/акти од седница бр.8 од 23.02.2016

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ВАТ ДОО Скопје

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ-АНИСА ДООЕЛ с.Пласница, Пласница

 pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на радиодифузното трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на трговското радио дифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА КАНАЛ 8 ДООЕЛ Кочани

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО УСКАНА-ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД Телевизија КАНАЛ 21 ДООЕЛ Велес

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ИНТЕЛ ДОО Струмица

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО РЕД ФМ ДООЕЛ Тетово

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО КИСС ДООЕЛ Тетово

pdfЗаклучок за запирање на покрената постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО СТРЕЕТ ФМ ДОО СкопјеAccessibility

Accessibility