Одлуки/акти од седница бр.9 од 27.02.2017

pdfОдлука за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ АРТ Артан ДОО Тетово

pdfОдлука за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РАДИО ПЕХЧЕВО Ванчо ДООЕЛ Пехчево

pdfОдлука за доделување дозвола за телевизиско емитување преку јавна електронска мрежа што не користи ограничен ресурс на државно ниво на Друштвото за вршење на медиумски услуги АРТ ЧАННЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД ПЛУС ФОРТЕ ДООЕЛ Тетово

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за радио емитување на ТРД РТВ ДРИНИ ДООЕЛ Струга

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ МОРИС ДООЕЛ Охрид

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ КИСС Злате ДООЕЛ Тетово

pdfРешение за запирање на покренатата постапка за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТРД ТВ ГУРРА ДООЕЛ КичевоAccessibility

Accessibility