Подзаконски и други акти – јавни расправи

Агенцијата отвора јавна расправа за два Нацрт – Правилници

Скопје, 04.12.2014г. – На 20-та седница одржана на 04.12.2014г. Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници:
– Нацрт-Правилник за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги  download
-Нацрт-Правилник за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услугиdownload
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 03 јануари 2015 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвора јавна расправа за два Нацрт – Правилници и едно Нацрт Упатство

Скопје, 05.11.2014г. – На 17-та седница одржана на 05.11.2014г. Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници и Нацрт – Упатство:
Нацрт – Упатство за примена на одредбите за пласирање производи download
Нацрт-Правилник за програми со наградно учествување и за користење телефонски услуги со додадена вредност download
Нацрт – Правилник за процедурите на финансиското и сметководственото работење на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 04 декември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.


Агенцијата отвора јавна расправа за еден Нацрт – Правилник

Скопје, 31.10.2014г. – На 16-та седница одржана на 31.10.2014г. Советот на Агенцијата го усвои следниов Нацрт – Правилник :
Нацрт – Правилник за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти download

Нацрт – Образец download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 30 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.

Агенцијата отвора јавна расправа за пет Нацрт – Правилници и едно Нацрт – Упатство

Скопје, 28.10.2014г. – На 15-та седница одржана на 28.10.2014г. Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници и Нацрт – Упатство:

Нацрт – Правилник за начинот на вршење на видео надзор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
Нацрт-Правилник за нивелација на тонот на аудиовизуелна содржина download
Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за чување и бришење снимки на радио и телевизиски програмски сервиси download
Нацрт-Правилник за условите, начинот и постапката за издавање копија од снимка на објавена информација во рамките на програмскиот сервис на радиодифузерите на државно, регионално и локално ниво во Република Македонија download
– Прилог 1 download
Нацрт-Правилник за безбедност и здравје при работа download
Предлог амандманите од д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, за Нацрт-Правилник за безбедност и здравје при работа може да ги преземете download
Нацрт-Упатство за начинот на мерење на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма од Република Македонија download
Забелешки се доставени по Нацрт-Упатство за начинот на мерење на гледаноста на програмите, односно програмските сервиси на радиодифузерите што емитуваат телевизиска програма од Република Македонија
Доставените забелешки од Боге Божиновски може да ги преземете download
Доставените забелешки од ЗЕЛМ може да ги преземете download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 27 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.

Агенцијата отвора јавна расправа за шест Нацрт – Правилници, едно Нацрт – Упатство и еден Нацрт – План

Скопје, 17.10.2014г. – На 14-та седница одржана на 17.10.2014г. Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт – Правилници, Нацрт – Упатство и Нацрт – План:
Нацрт – Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси download
Доставени се забелешки по Нацрт – Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси
Забелешките од ТВ Тера Битола може да ги преземете download
Добиените мислења и коментари по Нацрт – Правилник за подрачјата на емитување на телевизиски и радио програмски сервиси и ставот на Агенцијата по истите може да го преземете download
Нацрт – Правилник за формата и содржината на службената легитимација на овластеното лице за вршење на стручен надзор и начинот на нејзино издавање и одземање download
Нацрт – Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
Доставени се забелешки по Нацрт – Правилник за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги
Доставените мислења од Дирекцијата за заштита на личните податоци може да ги преземете download
Нацрт – Правилник за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
Нацрт – Правилник за начинот на правење на сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачуваните лични податоци download
Нацрт – Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитување download
Забелешки се доставени по Нaцрт – Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитувањe
Доставените предлог амандмани од директорот на Агенцијата, Зоран Трајчевски, можат да се преземат  download
Доставените забелешки од членот на Советот на Агенцијата, Зоран Фидановски,можат да се преземат  download
Доставените забелешки од Јован Митевски, можат да се преземат тука download
Предлози за измена на Нaцрт – Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитувањe од ЗНМ може да ги преземете download
Добиените мислења и коментари по Нaцрт – Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за телевизиско и радио емитувањe и ставот на Агенцијата по истите може да ги преземете download
Нацрт – Упатство за начинот на водење евиденција за лица овластени за вршење обработка на личните податоци и за водење евиденција за пренесување медиуми надвор од работните простории на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
– прилог 1  download
– прилог 2  download
Нацрт – План за создавање систем на технички и организациски мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги download
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 16 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.
______________________________________________________________________________________________________________________________

Агенцијата отвара јавна расправа за 5 (пет) Нацрт – Правилници и 1 (едно) Нацрт–Упатство
Скопје, 14.10.2014– На 13-та седница одржана на 14.10.2014г. на Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги, Советот на Агенцијата ги усвои следниве Нацрт-Правилници и едно Нацрт-Упатство: Нацрт-Правилник за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси, Нацрт-Правилник за формата и содржината на известувањето за промената на сопственичката структура, Нацрт-Правилник за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите, Нацрт-Правилник за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма, Нацрт – Правилник за заштита на малолетните лица и Нацрт–Упатство за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми.
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 13 ноември 2014 година, да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, 1000 Скопје.
– Нацрт-Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси може да го преземете тука.
Забелешки  се доставени по  Нацрт-Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси може да го преземете
Забелешките од страна на БЛИЗО ДООЕЛ Скопје може да ги преземетеdownload
Забелешките од Стопанска интересна заедница на оператори на кабелска мрежа СИЗ МК НЕТ – Скопје може да ги преземете download

Добиените коментари и мислења по Нацрт-Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси може да го преземете и ставот на Агенцијата по истите може да ги преземете download

– Нацрт-Правилникот за формата и содржината на известувањето за промената на сопственичката структура може да го преземете тука.
– Нацрт-Правилникот за форматите на програмските сервиси на радиодифузерите може да го преземете тука.
– Нацрт-Правилникот за обврските за емитување изворно создадена програма, музика, документарна и играна програма може да го преземете тука.
– Нацрт-Правилникот за заштита на малолетните лица може да го преземете тука.Забелешки се доставени по Нацрт-Правилникот за заштита на малолетните лица
Забелешките од ТВ Тера Битола може да ги преземетеdownload
Добиените мислења и коментари по Нацрт-Правилникот за заштита на малолетните лица и ставот на Агенцијата може да го преземетеdownload
– Нацрт-Упатството за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми може да го преземете тука.
Коментарите од Македонски Телеком по Нацрт-Упатството за начинот на класификација на видовите аудиовизуелни и аудио програми може да го преземете, Нацрт-Правилникот за заштита на малолетните лица и Нацрт-Правилникот за содржината и формата на пријавата за евидентирање во регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети и на потврдата за регистрација на програмски пакети/сервиси може да ги преземетеdownload

Нацрт – Деловник за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги 

Скопје, 23.07.2014г. Агенцијата за аудио и aудиовизуелни медиумски услуги на 4-та седница одржана на 23.07.2014 го усвои Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 30 (триесет) дена, односно најдоцна до 22 август 2014 година, да достават забелешки по наведениот документ, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.
Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги можете да ги преземете тука.
pdfСтав на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по добиени предлози за измена и дополнување на Нацрт Деловникот за работа на Агенцијата


pdfПредлози и коментари на Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата од ЦРМ
pdfПредлог за измени и дополнувања на Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата од членот на Советот на Агенцијата, Зоран Фиданоски
pdfПредлог за измени и дополнувања на Нацрт – Деловникот за работа на Агенцијата од Заменик Претседателот на Советот на Агенцијата, Милаим Фетаи и членот на Советот, Селвер Ајдини  
pdfПредлог за амандмани на Нацрт-Деловникот за работа на Агенцијата од в.д Директорот на Агенцијата, д-р Зоран Трајчевски


Нацрт – Преддоговор за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервис преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа

Скопје, 09.05.2014г – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 29-та седница одржана на 09 мај 2014 година го усвои Нацрт – Преддоговорот за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервиси преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа .
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведениот документ, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.
Нацрт – Преддоговорот за емитување/пренесување на ТВ/РА програмски сервиси преку оператор на јавна електронска комуникациска мрежа тука


 Нацрт – Писмен извештај за извршен административен надзор

Скопје, 15.04.2014г – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 24-та седница одржана на 15 април 2014 година го усвои Нацрт – Писмениот извештај за извршен административен надзор.
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведениот документ, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.
Нацрт – Писмениот извештај за извршен административен надзор можете да го преземете тука


Нацрт – Записник од стручен надзор

Скопје, 04.04.2014г – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 21-та седница одржана на 04 април 2014 година го усвои Нацрт – Записникот од стручен надзор.
Агенцијата ги повикува сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведениот документ, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.
Нацрт – Записникот од стручен надзор може да го преземете тука


Нaцрт – Барање за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс

Скопје, 10.03.2014г – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 14-та седница одржана на 10 март 2014 година го усвои Нaцрт – Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс.
Агенцијата ги повикa сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје.
Забелешки се доставени по Нaцрт – Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс
Содржината на Нaцрт – Барањето и доставените забелешки можат да се преземат од следниве линкови:
pdfЗабелешки по Нaцрт – Барањето
Нaцрт – Барањето за доделување на дозвола без објавување на јавен конкурс можете да го преземете тука.


Нацрт – Пријава за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, Нацрт – Регистар на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и Нацрт образец за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот

Скопје, 18.02.2014г – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 9-та седница одржана на 18 февруари 2014 година ги усвои Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање, Нацрт – Регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и Нацрт образец за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот.
Агенцијата ги повикa сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје или на следниот линк.
Забелешки се доставени само по Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање и Нацрт образецот за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот.
Содржината на Нацрт – Пријавата, Нацрт – Регистарот,  Нацрт образецот и доставените забелешки можат да се преземат од следниве линкови:
pdfЗабелешки по Нацрт – Пријавата
pdfЗабелешки по Нацрт образецот
Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање можете да ја преземете тука.
Нацрт – Регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање можете да го преземете тука.
Нацрт образецот за Податоци за сопственичката структура, уредниците и економското работење на радиодифузерот можете да го преземете тука.


Нацрт-Регистар на оператори кои реемитуваат програмски пакети, Нацрт – Регистар на издавачи на медиуми и Нацрт – пријава за евидентирање во регистарот на оператори на јавни комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси

Скопје, 13.02.2014г – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на 8-та седница одржана на 13 февруари 2014 година ги усвои Нацрт-Регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети, Нацрт – Регистарот на издавачи на медиуми и Нацрт – пријавата за евидентирање во регистарот на оператори на јавни комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси.
Агенцијата ги повика сите заинтересирани страни во рок од 7 (седум) дена да достават забелешки по наведените документи, на следната е-адреса: contact@avmu.mk или на поштенската адреса на Агенцијата: бул. „ВМРО“ бр. 3, Скопје или на следниот линк.
Забелешки се доставени само по Нацрт – пријавата за евидентирање во регистарот на оператор на јавни комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси.
Содржината на Нацрт – Пријавата, забелешките доставени по Нацрт-Пријавата и Нацрт – Регистарите  можат да се преземат од следниве линкови:
pdfЗабелешки по Нацрт – Пријавата
Нацрт – регистарот на оператори кои реемитуваат програмски пакети можете да го преземете тука.
Нацрт – регистарот на издавачи на медиуми можете да го преземете тука.
Нацрт – пријавата за евидентирање во регистарот на оператор на јавни комуникациски мрежи и регистрација на програмски сервиси можете да ја преземете тука.Accessibility

Accessibility