Последни спроведени надзори и изречени мерки – печатени медиуми

Последни спроведени надзори:

Последни изречени мерки:

Репро Принт (Нова Македонија) – (член 14 од Законот за медиуми) – 17.11.2023Accessibility

Accessibility