1

Последни спроведени надзори и изречени мерки – печатени медиуми

Последни спроведени надзори:

Општ извештај – (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 19.10.2022

Последни изречени мерки јавна опомена:

/