Последни спроведени надзори и изречени мерки врз телевизии

image_pdfimage_print

Последни надзори врз телевизии

Редовен програмски надзор – Г-ТВ Телевизија – (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Редовен програмски надзор – ТВ Канал 8 – (член 64, член 92 ставови 1 и 3 и член 90 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Редовен програмски надзор – ТВ Канал 8 – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Редовен програмски надзор – ТВ Дуе – (прекршување на член 55 став 5 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Редовен програмски надзор – ТВ Гурра – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Редовен програмски надзор – ТВ Протел – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Редовен административен надзор – Г-ТВ Телевизија – (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Редовен административен надзор – ТВ Канал 8 –  (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Редовен административен надзор – ТВ Дуе – (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Редовен административен надзор – ТВ Дуе – (прекршување на член 14 од Законот за медиуми) – 25.11.2021

Редовен административен надзор – ТВ Гурра  –  (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Редовен административен надзор – ТВ Протел –  (член 14, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 25.11.2021

Контролен административен надзор – Сити Телевизија (член 14 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Контролен програмски надзор – Сити Телевизија (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Контролен програмски надзор – Сити Телевизија (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Контролен административен надзор – ТВ Едо (член 14 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Контролен програмски надзор – ТВ Едо (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Контролен програмски надзор – ТВ Едо (член 55 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Контролен програмски надзор –ТВ Коха (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Вонреден програмски надзор – Сити Телевизија (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Редовен програмски надзор – Г-ТВ – (прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Редовен програмски надзор – Г-ТВ –  (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Редовен програмски надзор – ТВ Дуе –  (член 64, член 92 ставови 1 и 3 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Редовен програмски надзор – ТВ Гурра –  (член 64, член 92 ставови 1 и 3 и член 90 од ЗААВМУ) – 24.11.2021

Редовен административен надзор – Општ Извештај – (член 15 став 3 од Законот за медиуми) – 24.11.2021

Вонреден административен надзор  ТВ Нова – (член 22 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 09.11.2021

Телевисија Сити – (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 02.09.2021

 

 Accessibility

Accessibility