Последни спроведени надзори и изречени мерки врз телевизии

Последни надзори врз телевизии

ТВ Сонце – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 21 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 07.12.2023

Последни изречени мерки за телевизии

МРТ 3 – (член 14 од Законот за медиуми) – 17.11.2023

МРТ 4 – (член 92 ства 1 од ЗААВМУ) – 17.11.2023Accessibility

Accessibility