Прв јавен состанок

 

Агенцијата го одржа својот прв јавен состанок

 

1- vebСкопје, 23.03.2015г. – Денес, Агенцијата согласно обврските утврдени во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го одржa својот прв јавен состанок за 2015 година. Состанокот го отвори д-р Зоран Трајчевски, директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

На состанокот Раководителот на Секторот за координација и поддршка на работата на Директорот и на Советот на Агенција, м-р Драгица Љубевска го презентираше статусот на реализација на активностите на Агенцијата и исполнување на целите на годишната програма за работа на Агенцијата.  Раководителот на Секторот за стратешко планирање и авторски права м-р Магдалена Давидовска – Довлева  и Раководителот на Сектор за информатичка поддршка и општи работи ги презентираа резултатите од стручниот надзор на којшто беше спроведен во февруари оваа година, а со цел да се провери дали радиодифузерите коишто ги заменија дозволите, но и оние коишто добија нови дозволи за телевизиско емитување ги исполнуваат техничките, просторните и кадровските услови, согласно Правилникот за минимални просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување.

Агенцијата, во рамките на подготвувањето на поширока програма за промоција на2-veb медиумската писменост изработи План за популаризирање на правото на одговор и исправка, чија цел е да се подигне свеста на граѓаните и правните лица за можноста да исправат неточна информација, како и да ги заштитат својата чест и углед користејќи го механизмот кој им го дава Законот за медиуми, како и давателите на аудио и аудиовизуелни медиумски услуги подобро да се запознаат со нивните обврски и права при објавување одговор и исправка. Подетален осврт на оваа тема имаше раководителот на Одделението за човекови права и медиумска писменост, м-р Емилија Петреска Камењарова.

Презентациите може да ги преземете на следниве линкови:

м-р Драгица Љубевска

Спроведување на Годишната програма за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

м-р Магдалена Давидовска Довлева

м-р Арбен Саити

Исполнување на техничките, просторните и кадровските услови: резултати од стручниот надзор на радиодифузерите

м-р Емилија Петреска Камењарова

Исправка и одговор – права и обврски

 


 – Добиените ставови и мислења и ставот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за првиот јавен состанок за 2015 година може да ги преземете тука 

 


Агендата за учество за првиот јавен состанок на Агенцијата за аудио и аудуиовизуелни медиумски услуги за 2015 година можете да ја преземете тука

Пријавата за учество за првиот јавен состанок на Агенцијата за аудио и аудуиовизуелни медиумски услуги за 2015 година можете да ја преземете тука

 Accessibility

Accessibility