Предлози од Привремената комисија за следење на медиумското претставување за ТВ Нова, ТВ МТМ, К Три Телевизија и ЕФ-ЕМ 90.3 Спотрско радио и писмените извештаи од спроведените надзори за истиот период

Предлози за изрекување мерка-глоба:

Предлог за изрекување мерка-глоба – ТВ Нова Дооел Скопје (член 75-ѓ став 1 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од спроведен мониторинг – ТВ Нова Дооел Скопје (член 75-ѓ став 1 од ИЗ)

Предлог за изрекување мерка-глоба – ТВ Нова Дооел Скопје (член 76 став 4 од Изборниот законик)

– Писмен извештај од спроведен монитор – ТВ Нова Дооел Скопје (член 76 став 4 од ИЗ)

Предлози за изрекување мерка-опомена:

Предлог за изрекување мерка-опомена – ТВ МТМ Дооел Скопје

– Писмен извештај од спроведен монитор – ТВ МТМ Дооел Скопје

Предлог за изрекување мерка-опомена – К Три Телевизија Дооел Куманово

– Писмен извештај од спроведен монитор – К Три Телевизија Дооел Куманово

Предлог за изрекување мерка-опомена – ЕФ-ЕМ 90.3 Спортско радио Дооел Скопје

– Писмен извештај од спроведен монитор – ЕФ-ЕМ 90.3 Спортско радио Дооел СкопјеAccessibility

Accessibility