РА Акорд

2018 година

Извештаи од спроведени надзори:

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор Радио Акорд ДООЕЛ Кичево (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 14.05.2018

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор Радио Акорд ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – Радио Акорд ДООЕЛ Кичево – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка опомена – Радио Акорд ДООЕЛ Кичево  – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 30.04.2018Accessibility

Accessibility