РА Енџелс ФМ

2023 година

Ивештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување

РА Енџелс Плус – (член 62 став 6 од ЗААВМУ и член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 20.11.2023


2018 година:

Извештаи од спроведени надзори:

Спроведување на програмскиот концепт

– Контролен административен надзор – РА Енџелс ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 16.07.2018

– Редовен административен надзор – РА Енџелс ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 19.04.2018

Изречена мерка:

Спроведување на програмскиот концепт

– Изречена мерка опомена на РА Енџелс ФМ – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 10.05.2018Accessibility

Accessibility