РА ЗОРА

2022 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

Вонреден аминистративен надзор РА Зора – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 25.10.2022

2018 година

Извештај од спроведен надзор

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – РА Зора – (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување)  – 29.05.2018Accessibility

Accessibility